Naar inhoud

Berm, verharden

Foto

Wat?

Als een deel van de berm mee verhard moet worden om je oprit te laten aansluiten aan de openbare weg,  moet je hiervoor een vergunning aanvragen. 

Voor wie?

Voor de bouwheer van een perceel gelegen aan een gemeentelijke weg. Indien de berm gelegen is langs een gewestweg, moet je toestemming bekomen van het Vlaams Gewest.

Voorwaarden?

  • De verharding mag de infiltratie van het hemelwater niet verhinderen.
  • Indien toestemming verkregen wordt, moet de verharding worden uitgevoerd in een niet-monoliete verharding, zodat deze altijd opgebroken kan worden door de nutsmaatschappijen die ter plaatse werken moeten uitvoeren.
  • De te gebruiken materialen zullen vermeld worden in de vergunning.

Hoe aanvragen?

Schriftelijk

Gemotiveerde aanvraag opsturen

Voeg een kopie van het vergunde bouwplan bij

Opsturen aanvraagformulier naar Gemeentebestuur Mol, dienst Openbare Werken, Molenhoekstraat 2

Kostprijs?

Het bekomen van de vergunning is kosteloos.  Je moet zelf op eigen kosten een geregistreerde aannemer aanstellen om de verhardingswerken te laten uitvoeren.

Afhandeling?

Wie?

Doet wat?

Aanvrager

Stuurt schriftelijke aanvraag met de nodige info op

dienst openbare werken

Beslist al dan niet om positief advies te geven voor de verharding van de berm

dienst openbare werken

Legt dossier voor aan college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen

Beslist al dan niet om toestemming te geven voor de verharding van de berm

dienst openbare werken

Brengt aanvrager op de hoogte van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen en levert desgevallend de vergunning af.

Aanvrager

Stelt geregistreerde aannemer aan om de werken uit te voeren

Aanvrager

Brengt minstens 1 week op voorhand de controleur van de gemeente op de hoogte van de aanvangsdatum van de werken

Praktisch

Openbare werken

't Getouw (1ste verdieping)
Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 08 19
E-mail

Meer info