Naar inhoud

Omgevingsvergunning, wijzigen van functie gebouwen en constructies

Wat?

Bij een functiewijziging wordt de hoofdfunctie van een bepaald gebouw gewijzigd. Een woning wordt bijvoorbeeld omgebouwd tot een handelspand of een meergezinswoning. Voor functiewijzigingen heb je een omgevingsvergunning nodig.  Op www.ruimtelijkeordening.be vind je onder het item ‘Vergunningen’ ook heel wat informatie.  Let op! Mogelijk moet je een minimumaantal parkeerplaatsen voorzien.

Voor wie?

Iedereen die de functie wilt wijzigen van een gebouw of constructie.

Voorwaarden?

Niet elke functie mag zomaar eender waar worden uitgeoefend. Dat is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de bestemming van jouw perceel. De bestemming van jouw perceel wordt bepaald door het gewestplan of andere bestemmingsplannen (bijvoorbeeld: RUP). Je kan voor meer info terecht bij de dienst ruimtelijke ordening.

Hoe aanvragen?

Je kan jouw aanvraag digitaal of op papier indienen. Digitale aanvragen moeten worden ingediend via het Omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/). Aanvragen op papier kunnen per aangetekende zending of door afgifte tegen ontvangstbewijs aan de betrokken diensten worden bezorgd.

Als de medewerking van een architect verplicht is, ben je verplicht jouw aanvraag digitaal in te dienen.

Het gemeentebestuur is verplicht om gebruik te maken van het Omgevingsloket. Dossiers die bij ons ingediend worden op papier, moeten achteraf door ons gedigitaliseerd worden. We rekenen voor deze dossiers een bijkomende kost aan.

Om een omgevingsvergunning op papier aan te vragen, vul je een aanvraagformulier in met bijhorend addendum. In geval van digitale indiening volgt het online omgevingsloket hetzelfde stramien. Bij sommige vragen in het aanvraagformulier wordt je doorverwezen naar addenda met meer gedetailleerde vragen of met info over de te verstrekken gegevens. Deze addenda zijn gebundeld in de addenda-bibliotheek. Zowel het aanvraagformulier als de addenda-bibliotheek zijn te downloaden.

Een volledige inhoudelijke omschrijving van de dossierstukken (bijvoorbeeld: wat moet er allemaal op een inplantingsplan staan, welke schaal, etc) staat in het normenboek.

 

Afhandeling?

Je dossier doorloopt de volgende stappen:

  1. De betrokken diensten onderzoeken of je aanvraag de nodige documenten en plannen bevat.
  2. De omgevingsambtenaar wint interne en externe adviezen in en organiseert mogelijk een openbaar onderzoek.
  3. Rekening houdend met deze adviezen, wordt door de omgevingsambtenaar een advies geformuleerd.
  4. Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt het advies van de omgevingsambtenaar en geeft een vergunning/weigering af.
  5. Er wordt een kopie van de beslissing naar Stedenbouw Antwerpen gestuurd.
  6. De omgevingsvergunning/weigering wordt je per beveiligde zending toegezonden.
  7. De mededeling van de beslissing wordt door de aanvrager binnen de 10 dagen na de beslissingsdatum op de plaats van de bouwwerken uitgehangen en dit gedurende 30 dagen.
  8. 35 dagen na uithanging mag je met de bouwwerken starten (tenzij er een beroep werd ingediend bij de deputatie van de provincie Antwerpen).

Praktisch

Ruimtelijke ordening

Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 09 31
E-mail

Meer info