Naar inhoud

Leegstand bedrijfsgebouwen, inventaris

Wat ?

Het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid maakt een inventarisatie op van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten.

Langdurige leegstand en verwaarlozing tasten de leefomgeving aan. Bovendien zorgt het ervoor dat bedrijven nog onbebouwde percelen gebruiken om te bouwen.

Wordt als bedrijfsruimte aanzien:

  • de verzameling van percelen waarop minstens één bedrijfsgebouw staat;
  • dat als één geheel wordt beschouwd en;
  • minimaal vijf are oppervlakte heeft.

Er is sprake van leegstand als 50 procent van de totale vloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet meer effectief benut wordt.

Om leegstaande bedrijfsgebouwen en verwaarlozing van bedrijfsruimten te voorkomen en bestrijden, heft het Vlaams Gewest een belasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. (Op grond van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.)

Voor wie?

Iedereen die leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten bezit.

Voorwaarden?

Als je een leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte bezit, kan dit opgenomen worden op de gewestelijke inventarislijst.

Afhandeling?

  1. Elke gemeente moet elk kalenderjaar een gemeentelijke lijst opstellen van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten op haar grondgebied.
  2. Binnen 90 dagen na ontvangst van de gemeentelijke lijst besluit het Departement de bedrijfsruimte al dan niet op te nemen in de inventaris.
  3. Binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de officiële registratie betekent het Departement, via een aangetekende brief, een registratieattest aan de eigenaar(s) van het geregistreerde goed. Dat attest vermeldt de motivering van de registratie, de datum van opname, de beroepsmogelijkheid en een indicatie van het heffingsbedrag.
  4. Voor leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen wordt een jaarlijkse heffing ingevoerd vanaf het kalenderjaar dat volgt op de derde opeenvolgende registratie in de inventaris.

Praktisch

Ruimtelijke ordening

Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 09 31
E-mail

Meer info