Naar inhoud

Exploitatievergunning voor een horeca-uitbating

Wat?

Een vergunning die aan een exploitant het recht verleent om op het aangeduide adres een horecazaak uit te baten.

Voor wie?

Voor de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de rechtspersoon, ongeacht hun eventuele hoedanigheid van handelaar, voor wiens rekening en risico de horecazaak wordt uitgebaat.

Voorwaarden?

De exploitatievergunning kan enkel worden toegekend mits cumulatief is voldaan aan volgende voorwaarden:

a) de verzekeringsverplichtingen zoals omschreven door de wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en haar uitvoeringsbesluiten in dergelijke gevallen;

b) de brandveiligheidsvoorschriften;

c) een positieve beoordeling van de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust: een positieve beoordeling van onderzoek naar de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de horecazaak en naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen.

d) voldoen aan de vestigingsformaliteiten als ondernemer (zoals de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, beroepskaart, nodige kennis van het bedrijfsbeheer, nodige beroepskennis) en/of enige andere vergunningen of attesten die wettelijk voorgeschreven zijn.

e) Indien in de horecazaak gegiste en/of sterke dranken worden geschonken, dient de exploitant tevens te voldoen aan de bepalingen van het Koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken en de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank. Voor deze zaken geldt de exploitatievergunning tevens als drankvergunning.

Hoe aanvragen?

Voor het verkrijgen van de vergunningen dient de exploitant een schriftelijke aanvraag of een aanvraag via e-formulier in bij de burgemeester.

Kostprijs?

Voor het onderzoek van de brandveiligheid wordt een controle gedaan door de brandweer waarvoor de tarieven worden aangerekend volgens het toepasselijke retributiereglement van de brandweer.

Afhandeling?

  • De exploitatievergunning wordt voor onbepaalde duur afgeleverd aan een exploitant voor een welbepaalde horecazaak. Wanneer de exploitant wijzigt of een nieuwe horecazaak wordt opgestart, dan dient een nieuwe exploitatievergunning te worden aangevraagd.
  • De burgemeester kan beslissen om in de exploitatievergunning bijzondere voorwaarden op te nemen afhankelijk van de specifieke omstandigheden, zoals de aard of de ligging van de horecazaak.
  • De vergunning wordt afgeleverd voor onbepaalde duur. In afwijking hiervan kan een exploitatievergunning uitgereikt worden voor een bepaalde duur van zes maanden indien uit het onderzoek van de voorwaarden blijkt dat één of meerdere adviserende instanties nog geen advies heeft of hebben verstrekt of een gunstig advies onder voorbehoud uitbrengt of uitbrengen. Deze exploitatievergunning kan maximaal éénmaal verlengd worden voor een periode van zes maanden.
  • De vergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd en afgegeven.

Reglement

GAS-reglement

Bekijk ook

Praktisch

Lokale economie

administratief centrum 't Getouw, eerste verdieping
Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 08 98
E-mail

Meer info