Naar inhoud

Boordsteen verlagen

Foto

Wat?

Als de boordsteen verlaagd moet worden om je oprit beter te laten aansluiten aan de openbare weg, moet je hiervoor een toestemming aanvragen. Dit gebeurt door ondertekening van een overeenkomst

Voor wie?

Voor de eigenaar of gebruiker van een perceel gelegen aan een gemeentelijke weg. Als de berm gelegen is langs een gewestweg, moet je toestemming bekomen van het Vlaams Gewest.

Voorwaarden?

a) De betondallen moeten vervangen worden door grijze klinkers of klinkers in dezelfde kleur als het voetpad met afmetingen van 220x220x80 of 220x110x80 (deze dienen aangekocht te worden door de aanvrager zelf, welke als compensatie de betondallen mag behouden);

b) De betonstraatstenen mogen enkel op een verharde fundering van zandcement met een minimumdikte van 10 cm worden aangebracht;

c) Het verlagen van de boordstenen of trottoirbanden dient te gebeuren op een fundering van beton van 15 cm dikte;

d) De verharding van de oprit mag de goede afwatering van de openbare weg niet in het gedrang brengen en de werken moeten volgens de regels van goed vakmanschap uitgevoerd worden;

d) Bij de uitvoering van de werken mag aan de openbare nutsvoorzieningen geen schade veroorzaakt worden en de zichtbare toebehoren van de nutsvoorzieningen moeten steeds bereikbaar blijven. De nutsvoorzieningen die eventueel in de oprit vallen, worden door gemeentepersoneel aangepast aan het wegniveau;

e) De technische dienst van de gemeente moet minimum 1 week voor de aanvang van de werken schriftelijk of per e-mail (openbarewerken.toezicht@gemeentemol.be )verwittigd worden van de aanvangsdatum;

f) De verharding kan te allen tijde om redenen van openbaar nut worden opgebroken zonder dat de eigenaar, huurder, pachter, erfpachter of gebruiker van het onroerend goed zich hiertegen kan verzetten

g)De bouwheer of aanvrager is verplicht de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen voor alle weggebruikers, o.a. het voetpad eventueel afsluiten omwille van de veiligheid van de voetgangers en een nieuwe veilige doorgang inrichten. Hiervoor kan je contact opnemen met de verkeersdienst via 014 33 09 80 of verkeersdienst@gemeentemol.be.

Hoe aanvragen?

De overeenkomst m.b.t. het maken van opritten en het verlagen van boordstenen opsturen naar: Gemeentebestuur Mol, dienst Openbare Werken, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol of mailen naar openbarewerken@gemeentemol.be.

Kostprijs?

Het bekomen van de toestemming is gratis. Je moet zelf op eigen kosten een geregistreerde aannemer aanstellen die de boordsteen verlaagt en de betondals vervangt door klinkers.

Afhandeling?

Wie?

Doet wat?

Aanvrager

Stuurt de schriftelijke aanvraag / overeenkomst op, of mailt deze door

dienst openbare werken

Laat de overeenkomst ondertekenen door de burgemeester en de algemeen directeur

dienst openbare werken

Stuurt de ondertekende overeenkomst op naar de aanvrager

Aanvrager

Stelt geregistreerde aannemer aan om de werken uit te voeren volgens de voorwaarden in het bijhorende reglement

Aanvrager

Brengt minstens 1 week op voorhand de controleur van de gemeente op de hoogte van de aanvangsdatum van de werken

Aanvrager / aannemer

Treft  tijdens de uitvoering de nodige veiligheidsmaatregelen voor alle weggebruikers, o.a. het voetpad eventueel afsluiten omwille van de veiligheid van de voetgangers en een nieuwe veilige doorgang inrichten.

Aannemer

Voert de werken uit op aanvraag van, en op kosten van, de aanvrager

Aannemer

Factureert rechtstreeks aan de aanvrager

Aanvrager

Betaalt het factuur rechtstreeks aan de aannemer

Praktisch

Openbare werken

't Getouw (1ste verdieping)
Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 08 19
E-mail

Meer info