Naar inhoud

Kermis, standplaats

Wat?

Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door het gemeentebestuur om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen, samen te brengen.

Voor wie?

Voor alle foorreizigers die in het bezit zijn van een machtiging (leurkaart)

Voorwaarden?

De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen, hetzij voor de duur van de kermis, hetzij per abonnement:

Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel:

 • aan de houders van een ‘machtiging als werkgever in kermisactiviteiten’ voor eigen rekening;
 • aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur houder van de ‘machtiging als werkgever in kermisactiviteiten’.

Bijkomende voorwaarden:

 • de uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s;
 • wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron betreft, de attractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen;
 • het bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire voorschriften betreffende deze materie;
 • het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid;

Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel:

 • aan de houders van een ‘machtiging als werkgever in ambulante activiteiten’ voor eigen rekening;
 • aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur houder van de ‘machtiging als werkgever in ambulante activiteiten’.

Bijkomende voorwaarden:

 • de uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s;
 • het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid.

Om de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming (echtgeno(o)t(e) inbegrepen) beperkt tot 3 per abonnement.

Bijkomende voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot kermisactiviteiten

 • er mogen geen alcoholische dranken aangeboden worden door de foorreizigers
 • er mogen geen woonwagens of caravans gestationeerd worden op het kermistraject. In uitzonderlijke omstandigheden, vooraf meegedeeld en gestaafd met een doktersattest of andere documenten, kan het college van burgemeester en schepenen hierop een afwijking toestaan;
 • tegenover de attracties dient een brandvrije doorgang van 4 meter te zijn. Achter de attracties dient er een doorgang van 1,5 meter te zijn. De handelszaken gelegen langs het traject van de kermis dienen bereikbaar te zijn. De brandweer kan te allen tijde controle uitoefenen. De foorreizigers dienen zich onmiddellijk te schikken naar de onderrichtingen van de brandweer;
 • de foorreizigers dienen zich te houden aan de wettelijke geluidsnormen;
 • de plaats dient achtergelaten te worden in de staat waarin ze bevonden werd;
 • de kramen worden volgens het kermisplan in een ordentelijke rij opgesteld op een veilige wijze en zonder schade aan te brengen aan het openbaar domein;
 • vanaf het moment van oprijden tot aan het vertrek dienen de kramen zich in goede, veilige en hygiënische toestand te bevinden. De foorreizigers staan zelf in voor het verzamelen, bewaren en afvoeren van hun afval;
 • de foorreizigers die eten, drinken of verpakte goederen aan het publiek aanbieden of ter beschikking stellen, voorzien voldoende afvalbakken in de onmiddellijke nabijheid van hun kraam. De afvalbakken zijn netjes en worden voldoende geledigd;
 • het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende voorwaarden en verplichtingen opleggen. Deze voorwaarden moeten worden gepubliceerd en worden bekendgemaakt.

Hoe aanvragen?

Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze vacature bekend maken door publicatie van een kennisgeving. Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk infobord en/of via de website (www.gemeentemol.be) en via de lokale pers en/of via vakbladen. De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature.

Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden. Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de voorwaarden inzake toewijzing vermeld in artikel 3 van dit reglement.

De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria:

a) de aard van de attractie of van de vestiging;
b) de technische specificaties van de attractie of van de vestiging;
c) de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging;
d) de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging;
e) de deskundigheid van de uitbater, van de “aangestelde – verantwoordelijken” en van het tewerkgestelde personeel;
f) desgevallend, de nuttige ervaring;
g) de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.

Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de voorwaarden en de gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaats worden opgenomen in een proces-verbaal.

Kostprijs? 


Afhandeling?

De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan elke niet weerhouden kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee.

De plannen van de kermissen zijn beschikbaar op de dienst lokale economie.

Spoedprocedure

Indien, in de vijftien dagen voorafgaand aan de opening van de kermis, de standplaatsen vacant blijven,

 • hetzij omdat zij niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone procedure (cf. artikel 5 van dit reglement);
 • hetzij omdat ze dit in die tussentijd zijn geworden;
 • hetzij tengevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun houder,

kan er worden voorzien in een spoedprocedure die als volgt is bepaald:

  1. de gemeente raadpleegt de door hem gekozen kandidaten. Hij richt zich, in de mate van het mogelijke, tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats;
  2. de kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij schriftelijk tegen ontvangstbewijs;
  3. de gemeente gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen overeenkomstig de bepalingen opgenomen in artikel 5.2, eerste en tweede lid van dit reglement;
  4. hij stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de kandidaten vermeldt die hun kandidatuur hebben ingediend;
  5. indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft hij in het proces-verbaal de motivatie van zijn keuze aan;
  6. hij deelt aan iedere kandidaat, hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding, hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding, hetzij per duurzame drager (bijv. fax of e-mail) met ontvangstmelding, de beslissing mede die hem aanbelangt;

Het plaatsen van uitbaters van kermisattracties of vestigingen waaraan een standplaats werd toegewezen op basis van de spoedprocedure, kan leiden tot aanpassingen aan het plan van de kermis, voor zover deze beperkt blijven en nauwkeurig worden gemotiveerd door de technische noodzakelijkheden van de toevoeging van de nieuwkomers op het kermisterrein.

Reglement?

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten (Belgisch Staatsblad 30 september 1993);
 • Wet van 4 juli 2005 tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante en kermisactiviteiten (Belgisch Staatsblad 25 augustus 2005);
 • Wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen – Titel IX Middenstand – Hoofdstuk III: wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante en kermisactiviteiten (Belgisch Staatsblad 28 juli 2006);
 • KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten (Belgisch Staatsblad 29 september 2006)

Je kan alle wetteksten raadplegen op de site van de Federale Overheidsdienst Economie onder de rubriek ‘Ondernemen’

Waar?

Administratief centrum ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, eerste verdieping, dienst lokale economie

Meer info?

dienst lokale economie, tel 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be

Praktisch

Lokale economie

Molenhoekstraat 2
2400 Mol
Klik hier voor ligging op stratenplan
tel.: 014 33 08 98
lokale.economie@gemeentemol.be


Meer info