Naar inhoud

Rentetoelage hinder openbare werken

Wat?

Om het tijdelijk inkomstenverlies op te vangen kan je een overbruggingskrediet afsluiten. Om zo’n krediet goedkoper te maken, komt de Vlaamse overheid tussenbeide in de rentelast. Als de openbare werken minder dan een jaar duren, bedraagt de tussenkomst 80% van de jaarlijkse rentevoet. Als de openbare werken minstens een jaar duren, bedraagt de tussenkomst 100% van de jaarlijkse rentevoet.  Op die manier wordt je overbruggingskrediet zo goed als gratis.  Om de aflossingslast van de bestaande beroepsleningen draaglijker te maken, komt de Vlaamse overheid tussen in de interest die je betaalt gedurende de periode van de openbare werken. Voor 80% of 100% al naargelang de duurtijd van de werkzaamheden. In ieder geval geldt een maximaal jaarlijks steunpercentage van 8% van het geleende bedrag (6%voor een kaskrediet).

Voor wie?

Voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) die overduidelijk hinder ondervinden van langdurige openbare werken.

Voorwaarden?

 • Je zaak moet in het Vlaams Gewest gelegen zijn met minstens één exploitatiezetel die wordt getroffen door openbare werken.
 • De ruimtes van die zetel moeten in normale omstandigheden voor klanten en leveranciers toegankelijk zijn.
 • De openbare werken moeten minstens één maand duren.
 • Er moet geen omzetverlies meer worden bewezen
 • Alleen kredieten bij erkende kredietinstellingen komen in aanmerking.
 • Het krediet is verleend op basis van een financieringsovereenkomst. Als het krediet wordt afgesloten vanaf de start van de openbare werken, moet het dienen voor de financiering van bedrijfskapitaal of voor de herfinanciering van schulden op korte termijn (bijvoorbeeld omzetting van dure kaskredieten). Als het krediet werd afgesloten voor de start van de openbare werken, moet het gediend hebben voor de financiering van investeringen of activiteiten van de onderneming.

Hoe aanvragen?

Je doet dat via een eenvoudig aanvraagformulier dat je vindt op www.vlaanderen.be/hinderopenbarewerken.  Het volledig ingevulde formulier mail je naar hinderopenbarewerken@vlaanderen.be.

Je dienst de aanvraag in uiterlijk zes maanden na het beëindigen van de openbare werken. Uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na de steunaanvraag stuur je een kopie van de ondertekende financieringsovereenkomst met aflossingstabel naar het Agentschap ondernemen.

Een hinderattest kan je verkrijgen bij de dienst grondgebiedzaken van de gemeente.

Afhandeling?

Het Agentschap Ondernemen verstuurt een ontvangstmelding naar de onderneming.  De rentetoelage wordt aan de onderneming uitbetaald in jaarlijkse schijven volgens het volgende schema:

 1. een eerste schijf wordt uitbetaald na de kennisgeving van de gunstige beslissing en als het een krediet betreft met een vaste rentevoet, hoogstens jaarlijks herzienbaar, en met een vast aflossingsschema, na de volledige opname van het krediet;
 2. een tweede schijf wordt op zijn vroegst twaalf maanden na de datum van de steunaanvraag uitbetaald;
 3. de volgende schijven worden op zijn vroegst twaalf maanden na de datum van de aanvraag tot uitbetaling van de vorige schijf uitbetaald.

Bij elke schijf moet de onderneming in het standaarddocument aangeven of in de tussentijd:

 • de jaarlijkse rentevoet werd aangepast;
 • de kredietinstelling het krediet heeft opgezegd;
 • het krediet vervroegd werd terugbetaald;
 • haar activiteiten zijn stopgezet.

De onderneming moet daarvan het bewijsstuk opsturen naar het Agentschap Ondernemen.

Als het een krediet betreft met een vaste rentevoet, hoogstens jaarlijks herzienbaar, en met een vast aflossingsschema, moet de onderneming alleen bij de eerste schijf in het standaarddocument aangeven of ze het krediet volledig heeft opgenomen. De onderneming moet daarvan het bewijsstuk opsturen naar het Agentschap Ondernemen.

Reglement?

Het wettelijk kader vind je op www.vlaanderen.be/hinderopenbarewerken.

Meer info?


Vlaamse Overheid, Agentschap Ondernemen
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
tel: 02 553 38 38
fax: 02 553 37 88
hinderopenbarewerken@vlaanderen.be

Praktisch

Lokale economie

Molenhoekstraat 2
2400 Mol
Klik hier voor ligging op stratenplan
tel.: 014 33 08 98
lokale.economie@gemeentemol.be


Meer info