Naar inhoud

Marktkramers, dieren- en boerenmarkt

Wat?

De dieren- en boerenmarkt is een wekelijkse openbare markt die het gemeentebestuur organiseert voor zowel handelaars als particulieren.

Voor wie?

Voor alle zelfstandige handelaars/ondernemers die in het bezit zijn van een machtiging en hierdoor een ambulante activiteit mogen uitoefenen.

Voor alle particulieren die occasioneel hun overschotten aanbieden, zonder dat zij aangekocht, geproduceerd of gekweekt zijn met het oog op verkoop.

Voorwaarden?

Pluimveehouders moeten beschikken over een sanitaire vergunning voor het verkopen van pluimvee op de mark. Klik hier om het ministerieel besluit en het aanvraagformulier te bekijken.

Voor vaste marktkramers/handelaars

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:

 • de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en houder zijn van een geldige ‘machtiging als werkgever’
 • rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de ‘machtiging als werkgever’

De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van KB van 24 september 2006, met uitzondering van politieke partijen.

Om de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming beperkt tot drie per markt.

Voor particulieren

De manifestatie voor particuliere verkopers vindt plaats op het Santo Tomasplein en in de Corbiestraat, gedeelte tussen het Rondplein en het Baron van Eetveldeplein. Uitzonderlijk kan de burgemeester dag en plaats van de markt wijzigen.

Het innemen van een losse standplaats is slechts toegelaten wanneer betrokkene:

 • zich schikt naar de bepalingen vervat in het reglement
 • zich voorafgaandelijk volledig in orde heeft gesteld met de op hem toepasselijke wettelijke en fiscale verplichtingen.

Op de zondagmarkt worden de particulieren - gelegenheidsverkopers geplaatst in volgorde van aankomst op de markt tot alle plaatsen ingenomen zijn. De ingenomen standplaats mag maximum 3 meter breed zijn met een maximale diepte van 1,50 meter en een totale maximale hoogte van 1,50 meter.

De particulieren - gelegenheidsverkopers mogen oprijden van 7 tot 8 uur en opstellen tussen 7 en 9 uur. Voertuigen van particulieren – gelegenheidsverkopers moeten uiterlijk om 9 uur verwijderd zijn. Het marktterrein moet uiterlijk om 13 uur ontruimd en gereinigd zijn door de standhouders.

Hoe aanvragen?

Voor vaste marktkramers/handelaars

De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van artikel 30 §1, tweede lid van het KB van 24 september 2006 en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.

Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register (chronologische wachtlijst). Overeenkomstig Je kan dit register steeds raadplegen. De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur.

Het college van burgemeester en schepenen kan de personen, voorkomend op de chronologische wachtlijst, aanschrijven met het verzoek hun aanvraag tot het bekomen van een standplaats opnieuw te bevestigen. Bij bevestiging behouden zij hun plaats op de lijst.

De vaste standplaatsen die het voorwerp uitmaken van een abonnement worden toegekend volgens de chronologische volgorde van de aanvragen, rekening houdend met de quota die jaarlijks vastgelegd worden door het college van burgemeester en schepenen. Openliggende standplaatsen welke in aanmerking komen voor toewijzing per abonnement zullen uitsluitend toegekend worden via deze chronologische wachtlijst en rekening houdend met de aantrekkelijkheid van de markt.

Aanvragers die tijdens de periode tussen hun verzoek tot het bekomen van een standplaats en de toekenning ervan wijzigingen van hun gegevens bij aangetekend schrijven ter kennis brengen, behouden hun plaats op de lijst. De aanvragen worden ingediend door middel van een brief afgegeven tegen ontvangstbewijs of aangetekend gericht aan het gemeentebestuur.

De aanvragen moeten volgende gegevens bevatten:

 • soort van het (de) product(en) of de aard van de diensten die te koop worden aangeboden;
 • het ondernemingsnummer (of een identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat);
 • een kopie van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten;
 • desgevallend de hoedanigheid van standwerker;
 • het aantal gewenste meters (breedte en diepte) en de afmetingen van de kraam. In de afmetingen moeten alle luifels, parasols en andere uitsteeksels begrepen zijn;
 • Indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van de activiteit;
 • voor de handelaars en particuliere – en gelegenheidsverkopers op de zondagmarkt, de nodige vergunningen voor de door hem te koop gestelde dieren.

Zowel voor de dinsdagmarkt als zondagmarkt wordt een aparte chronologische wachtlijst bijgehouden.

Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register, rekening houdend met de eventuele specialisatie:

 • aan standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken
 • en dan volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorie(ën):
  1. personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op één van de markten van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven omwillen van definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen
  2. personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen;
  3. personen die een wijziging van hun standplaats vragen;
  4. de externe kandidaten
 • en dan binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde standplaats en specialisatie,
 • en tenslotte volgens datum.

Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden, wordt als volgt voorrang gegeven:

 • voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft; wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting;
 • voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.

 Voor particulieren – gelegenheidsverkopers

Er geldt een verplichte aanmelding voor de particulieren - gelegenheidsverkopers, tussen 8 en 9 uur bij de marktleider, die controle doet op de voorwaarden om te mogen verkopen en de standgelden ontvangt. Indien hieraan voldaan is, levert de marktleider een toegangssticker af.

Kostprijs?

 • 1,12 euro per strekkende meter en per dag voor abonnees
 • 1,25 euro per strekkende meter en per dag voor losse marktkramers
 • 1,25 per strekkende meter en per dag voor de particulieren – gelegenheidsverkopers. Het verschuldigd bedrag wordt rechtstreeks betaald aan de marktleiding bij de aanmelding tussen 8 en 9 uur ‘s morgens

 Het verbruik van elektriciteit wordt berekend via het gemeentelijk retributiereglement.

Het standgeld moet betaald worden via bancontact.

Afhandeling?

Voor vaste marktkramer/handelaars 

De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager. Het marktplan en register zijn ter beschikking op de dienst lokale economie.

Reglement

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten (Belgisch Staatsblad 30 september 1993);
 • Wet van 4 juli 2005 tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante en kermisactiviteiten (Belgisch Staatsblad 25 augustus 2005);
 • Wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen – Titel IX Middenstand – Hoofdstuk III: wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante en kermisactiviteiten (Belgisch Staatsblad 28 juli 2006);
 • KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten (Belgisch Staatsblad 29 september 2006)

Je kan alle wetteksten raadplegen op de site van de Federale Overheidsdienst Economie onder de rubriek ‘Ondernemen’. 

Meer info

dienst lokale economie, tel 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be

Praktisch

Lokale economie

Molenhoekstraat 2
2400 Mol
Klik hier voor ligging op stratenplan
tel.: 014 33 08 98
lokale.economie@gemeentemol.be


Meer info