Naar inhoud

Terrasvergunning

Wat?

Horeca-uitbaters die terrassen op stoepen en pleinen willen plaatsen moeten hiervoor een vergunning aanvragen bij het gemeentebestuur. Voetpaden en pleinen zijn eigendom van de gemeente, daarom moet men een toestemming krijgen van het gemeentebestuur om deze in te nemen. Om een uniform uitzicht te hebben, moeten de materialen en de afmetingen van de terrassen aan omschreven voorwaarden voldoen.  Voor de inname moet er ook belasting betaald worden.

De uitbater heeft de keuze om zijn terras permanent op te stellen of om het terras enkel tijdens het terrasseizoen (van 1 maart tot 31 oktober) op te stellen. In het eerste geval heeft hij een stedenbouwkundige vergunning en een vergunning voor het plaatsen van een niet-seizoensgebonden terras nodig. In het tweede geval heeft de uitbater enkel een vergunning voor een seizoensgebonden terras nodig.

Voor wie?

Voor alle horeca-uitbaters

Voorwaarden?

 • Het terras (seizoensgebonden of niet-seizoensgebonden) mag pas opgesteld worden nadat alle vereiste vergunningen van administratiefrechtelijke, inclusief de stedenbouwkundige werden bekomen. Het opstellen van een seizoensgebonden terras mag slechts gebeuren in de week die voorafgaat aan het begin van het terrasseizoen.
 • De opstelling van het terras mag de vrije breedte van de evacuatieweg niet beperken en mag een vlotte evacuatie van het gebouw niet hinderen.
 • De minimumafstand tussen het terras of de andere ingebruikneming en de rand van de rijweg bedraagt 1,50 meter. De doorgang moet obstakelvrij en vrij van hoogteverschillen zijn. Je moet ook een vrije hoogte behouden van 2,10 meter.  Voor bepaalde zones en straten werd een terraslijn vastgelegd waarbij een bredere loopweg wordt voorzien.
 • De ondergrondse en bovengrondse hydranten, brandkranen, afsluiters, deksels van rioleringen, huisaansluitingsputjes, straatkolken, enz…, moet altijd goed zichtbaar en bereikbaar zijn.
 • Indien werken moeten worden uitgevoerd aan het openbaar domein of aan openbare nutsleidingen, moet de vergunninghouder dit toelaten, welke ongemakken er ook het gevolg van zijn.
 • Het verwijderen van een seizoensgebonden terras moet uiterlijk gebeuren in de week die volgt na het einde van het terrasseizoen. In de periode tussen twee terrasseizoenen moeten de openingen in het openbaar domein op een veilige en esthetische manier worden afgedicht, obstakelvrij en vrij van hoogteverschillen.
 • Na het vervallen van de vergunning, moet het openbaar domein worden hersteld in zijn oorspronkelijke staat en moeten alle eventuele sporen van bevestiging op de verharding van het openbaar domein worden verwijderd.
 • De burgemeester behoudt zich het recht voor om bij manifestaties, kermissen of markten de tijdelijke verwijdering van het terras te vorderen.
 • De vergunninghouder moet dagelijks aandacht besteden aan het degelijk onderhoud van het openbaar domein dat door zijn terras of andere ingebruikneming wordt ingenomen.
 • De breedte van het terras moet beperkt worden tot de gelijkvloerse gevelbreedte van de eigen handelszaak.
 • Het terras mag niet verhoogd worden aangelegd.
 • Het terras moet voorzien zijn van windschermen aan de voorzijde en de zijkanten.
 • De windschermen aan de voorzijde dienen te worden aangebracht over de volledige breedte van het terras, met uitzondering van de toegangsruimten. De windschermen aan de zijkanten dienen te worden aangebracht over de volledige diepte van het terras.
 • Tussen aanpalende terrassen mag een gemeenschappelijk windscherm geplaatst worden, op voorwaarde dat de aanpalende uitbaters onderling akkoord zijn. Dit akkoord moet blijken uit een door beide partijen ondertekende verklaring die wordt gevoegd bij de aanvraag tot stationeervergunning.
 • De windschermen bestaan uit afzonderlijke elementen gevormd door staanders en verbindingsstukken in hout.
 • Het onderste gedeelte bestaat uit een duurzaam paneel in houten planken of in gelaagd hout met een nog zichtbare houtstructuur. Het bovenste gedeelte van het windscherm moet bestaan uit kleurloos en doorzichtig veiligheidsglas of een gelijkaardig materiaal.
 • De windschermen hebben afmetingen  binnen de marges zoals aangeduid op het plan. Het is toegestaan om per zijde één passtuk met kleinere lengte op te richten.
 • De houtstructuur van de onderdelen van het windscherm moet ten allen tijde zichtbaar blijven.  De windschermen mogen enkel een kleur hebben die de natuurlijke kleur van het hout sterk benadert.
 • De windschermen moeten in goede staat van onderhoud zijn en veilig bevestigd.
 • De windschermen dienen aan de buitenzijde vrij te zijn van publiciteit.
 • Het plaatsen van losse reclamepanelen tegen de gevel is mogelijk voor zover hiervoor voldaan is aan het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en haar uitvoeringsbesluiten.
 • Eventueel aanbrengen van planten en/of bloemen dient binnen de terrasruimte te gebeuren.
 • Op het terras mogen geen elektronische geluidsbronnen worden aangebracht.
 • Het aanbrengen van verwarmingsbronnen is toegestaan, mits men hiervoor in het bezit is van een geldig keuringsattest afgeleverd door een erkend controleorganisme. Verplaatsbare verwarmingstoestellen of houders met vloeibaar gemaakte petroleumgassen zijn niet toegelaten.
 • Het gebruik van versieringen uit gemakkelijk ontvlambare materialen, van vloeibare brandstoffen, vloeibaar gemaakte gassen en licht brandbare vaste stoffen op terrassen is verboden.
 • Het plaatsen van verlichtingselementen op de terrassen wordt toegestaan op voorwaarde dat:
  • de verlichtingselementen bevestigd worden aan de binnenzijde van de staanders van de windschermen
  • het verlichtingsniveau laag wordt gehouden, zodanig dat de nevenliggende panden hiervan geen hinder ondervinden
  • de verlichting verantwoord is in verhouding met het gebruik van het terras en zijn omgeving
  • de installatie van de verlichtingselementen voldoet aan de regelgeving opgelegd door het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)
  • de verlichting enkel brandt tijdens de openingsuren van de zaak

Hoe aanvragen?

Elke aanvraag moet vergezeld zijn van:

 1. Een duidelijke situatiebeschrijving
 2. Een inplantingsplan op schaal 1/50 of 1/100 met de nodige afmetingen van het in te nemen openbaar domein en van alle hindernissen aangebracht in een zone van minimum twee meter rond de gevraagde oppervlakte
 3. Minstens één foto van de in gebruik te nemen oppervlakte
 4. Een plaatsbeschrijving van het openbaar domein

Kostprijs?

Voor de uitstalling van terrassen:

a) enkel opgesteld binnen een periode lopende van 1 maart tot en met 31 oktober van het belastingjaar: (seizoensgebonden terras)

 • 12 EUR per m² of begonnen m², met een minimum van 124 EUR voor de straten van de eerste klasse;
 • 8,70 EUR per m² of begonnen m², met een minimum van 87 EUR voor de straten van de tweede klasse.

b) Voor de uitstalling, opgesteld binnen een periode lopende van 1 januari tot en met 31 december van het belastingjaar: (niet-seizoensgebonden terras)

 • 18,50 EUR per m² of begonnen m², met een minimum van 186 EUR voor de straten van de eerste klasse.
 • 12 EUR per m² of begonnen m², met een minimum van 124 EUR voor de straten van de tweede klasse.

De klasse waartoe een straat behoort, is vastgelegd in een door de gemeenteraad vastgestelde rangschikkende tabel van de gemeentestraten.

De belasting wordt vastgesteld per m² of begonnen m² ingenomen oppervlakte van het openbaar domein en per periode. Bij het bepalen van de oppervlakte worden de ruimten voor ramen en deuren, afsluitingen of windschermen mee aangerekend. De belasting geldt niet voor oppervlakten waarvoor marktgeld of plaatsrecht betaald wordt.

Afhandeling?

Fase Wie Doet wat
1. Dienst lokale economie als aanvraagdossier volledig is worden er adviezen opgevraagd aan het gewest (indien openbaar domein aan een gewestweg is gelegen), aan de verkeersdienst, aan de dienst openbare werken, aan de dienst ruimtelijke ordening en aan de wijkagent
2. Adviserende diensten geven advies binnen 30 werkdagen
  Dienst ruimtelijke ordening levert voor permanente terrassen (niet-seizoensgebonden terrassen) een stedenbouwkundige vergunning af
3. Dienst lokale economie brengt dossier ter kennis op het CBS met de adviezen van de adviserende diensten
4. Dienst lokale economie maakt een burgemeesterbesluit op waarin de burgemeester al dan niet een toestemming geeft tot inname van het openbaar domein.
5. College van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inname en geeft advies
6. Burgemeester ondertekent het burgemeesterbesluit (stationeervergunning)
7. Dienst lokale economie Stuurt binnen 45 dagen vanaf de dag van de verzending van de volledige en correcte aanvraag, via een aangetekend schrijven, een brief met het burgemeesterbesluit (stationeervergunning) naar de aanvrager

Praktisch

Lokale economie

Molenhoekstraat 2
2400 Mol
Klik hier voor ligging op stratenplan
tel.: 014 33 08 98
lokale.economie@gemeentemol.be


Meer info