Naar inhoud

Lokale economie, adviesraad

Wat?

De adviesraad is een adviserend orgaan bij het uitstippelen van het beleid op het vlak van de lokale economie. De adviesraad kan beraadslagen over alle problemen die op gemeentelijk vlak – zowel rechtstreeks als onrechtstreeks - de lokale economie aanbelangen. De adviesraad kan zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad het college van burgemeester en schepenen adviezen verstrekken over de problemen die de lokale economie aanbelangen.

De adviesraad geeft in ieder geval advies over de aanvragen tot het bekomen van een socio-economische vergunning voor handelsvestigingen met een handelsoppervlakte van meer dan 1000m². De adviesraad heeft eveneens tot taak door overleg, samenwerking en informatie de lokale economie te coördineren en te bevorderen. Het organiseren van commerciële activiteiten behoort noch tot de bevoegdheid, noch tot de opdracht.

De adviesraad kan beslissen om werkgroepen in haar midden op te richten rond een bepaald thema. De werkgroep kan zelf adviezen geven. Recent heeft de adviesraad de werkgroep Centrummanagement opgericht. 

Klik hier om de lijst met de leden van de adviesraad te bekijken.

Voor wie?

  • Eén stemgerechtigd effectief lid en een plaatsvervanger per interprofessionele, beroeps- of wijkvereniging die door de adviesraad is erkend.
  • Eén vertegenwoordiger van elke politieke partij die vertegenwoordigd is in de gemeenteraad, zonder stemrecht.
  • De schepen van lokale economie onder zijn (haar) bevoegdheid, van ambtswege zonder stemrecht.
  • Eén of meerdere ambtenaren van de dienst lokale economie van het gemeentebestuur, zonder stemrecht. Een ambtenaar neemt het secretariaat van de adviesraad waar.
  • Deskundigen. De adviesraad kan deskundigen of rechtstreeks betrokkenen raadplegen of uitnodigen. Zij hebben evenwel geen stemrecht.

Voorwaarden?

  • Zowel het effectief als het plaatsvervangend lid zijn inwoners van onze gemeente of werken in onze gemeente.
  • De afgevaardigde van een politieke partij mag niet zetelen in de gemeenteraad.
  • De adviesraad kan altijd verenigingen die aan de gestelde voorwaarden beantwoorden, in de adviesraad opnemen. Hiertoe volstaat een eenvoudige meerderheid van stemmen indien tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig is op de vergadering.

Reglement?

Klik hier voor het reglement op de adviesraad voor lokale economie.

Waar?

Administratief centrum ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, dienst lokale economie, 1ste verdieping

Meer info?

dienst lokale economie, 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be

Praktisch

Lokale economie

Molenhoekstraat 2
2400 Mol
Klik hier voor ligging op stratenplan
tel.: 014 33 08 98
lokale.economie@gemeentemol.be


Meer info