Naar inhoud

Ambulante activiteiten op openbaar domein, toelating

Wat?

Wie in onze gemeente ambulante of leurhandel wil drijven, moet hiervoor een toelating hebben. Als ambulante handel of leurhandel wordt beschouwd: elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en bijkomstig van diensten die op deze producten betrekking hebben, door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.

De ambulante activiteiten zijn toegelaten:

 • op openbare en private markten
 • op de openbare weg
 • op de andere plaatsen van het openbaar domein
 • op de plaatsen grenzend aan de openbare weg
 • op de commerciële parkingplaatsen
 • ten huize van de consument
 • verkoop van bloemen in hotel, restaurants en cafés
 • verkopen tijdens culturele en sportieve manifestaties
 • op private plaatsen waar manifestaties plaatsvinden voor de verkoop van goederen die aan de verkoper toebehoren

Voor wie?

Voor alle zelfstandige handelaars of ondernemers die in het bezit zijn van een machtiging. (leurkaart).

Voorwaarden?

 • De uitoefening van ambulante activiteiten is onderworpen aan een voorafgaande machtiging (of leurkaart) afgeleverd door een erkend ondernemingsloket. De machtiging is geldig in gans België voor de duur van de activiteit.
 • Tussen 22 uur ’s avonds en 7 uur ’s morgens is de uitoefening van ambulante activiteiten verboden, tenzij voorafgaande vergunning van de burgemeester
 • Voor openbare markten gelden bijzondere voorwaarden.  Klik hier voor meer informatie over de dinsdagmarktKlik hier voor meer informatie over de zondagmarkt.

Hoe aanvragen?

Wens je op het grondgebied van de gemeente (openbaar domein of privé terrein) een ambulante activiteit uit te oefenen op tijdelijke, vaste of rondtrekkende wijze, dan is hiervoor steeds een voorafgaande toelating nodig van de gemeente. Deze dien je aan te vragen bij de dienst lokale economie.

De aanvraag vermeldt volgende gegevens:

 • plaats van de uitoefening van de ambulante handel;
  • bij een standplaats wordt een inplantingsplan + foto gevraagd
  • bij ambulante handel op rondtrekkende wijze wordt de routebeschrijving meegegeven bij de aanvraag
 • dagen en uren;
 • de aard van de verkochte artikelen;
 • ondernemingsnummer;
 • kopie van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten

Kostprijs?

Afhandeling?

 1. De aanvraag met de betreffende documenten worden door de dienst lokale economie verzameld en doorgestuurd naar de adviserende diensten. Deze zijn de verkeersdienst, politie, openbare werken, de dienst ruimtelijke ordening en het Vlaams gewest, indien de standplaats gelegen is aan een gewestweg.
 2. Na advies van de diensten wordt de aanvraag ter advies op de agenda van het college van burgemeester en schepenen gezet.
 3. Na advies van het schepencollege wordt de toelating door de burgemeester verleend in de vorm van een burgemeesterbesluit.

Reglement

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten (Belgisch Staatsblad 30 september 1993);
 • Wet van 4 juli 2005 tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante en kermisactiviteiten (Belgisch Staatsblad 25 augustus 2005);
 • Wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen – Titel IX Middenstand – Hoofdstuk III: wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante en kermisactiviteiten (Belgisch Staatsblad 28 juli 2006);
 • KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten (Belgisch Staatsblad 29 september 2006)

Je kan alle wetteksten raadplegen op de site van de Federale Overheidsdienst Economie onder de rubriek ‘Ondernemen’

Meer info

dienst lokale economie, tel 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be

Praktisch

Lokale economie

Molenhoekstraat 2
2400 Mol
Klik hier voor ligging op stratenplan
tel.: 014 33 08 98
lokale.economie@gemeentemol.be


Meer info