Naar inhoud

Verhuur van voertuig met bestuurder, vergunning

Wat?

Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder zijn alle bezoldigde vervoersdiensten van personen door middel van voertuigen met bestuurder waarbij het niet gaat om geregeld vervoer of een taxidienst. Het voertuig mag maximaal negen personen bevatten, de bestuurder inbegrepen. Om deze activiteit uit te voeren, moet je over een vergunning beschikken.

Voor wie?

Voor elke persoon of vennootschap die ofwel eigenaar is van het voertuig, hetzij er de beschikking over heeft door een contract of aankoop op afbetaling, hetzij door een leasingovereenkomst.

Voorwaarden?

De voorwaarden voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder zijn de volgende: 

 • Het voertuig dat ingezet wordt voor de exploitatie van een dienst, moet een luxueusvoertuig zijn en het door het cliënteel vereiste comfort en accessoires bieden aan passagiers.
 • Het voertuig moet periodiek geschouwd worden ten einde na te gaan of het nog voldoet aan alle exploitatievoorwaarden;
 • Elke verhuring geeft aanleiding tot een inschrijving in een register, dat gehouden wordt op de zetel van de onderneming en waarin de datum en het uur van de bestelling voorkomen alsook het precieze voorwerp van het verhuurcontract en de prijs ervan. Dit register dient gedurende vijf jaar vanaf de ingebruikname ervan, op de zetel van de onderneming te worden bewaard.
 • Het voertuig mag slechts ter beschikking gesteld worden van een welbepaalde natuurlijke of rechtspersoon krachtens een schriftelijke overeenkomst, waarvan een exemplaar zich op de zetel van de onderneming bevindt, en een kopie aan boord van het voertuig.
 • Wanneer de ondertekening van de overeenkomst voorafgaat aan het instappen van de klant, of waarvan het origineel zich aan boord van het voertuig bevindt, in de andere gevallen. De schriftelijke overeenkomst vermeldt in elk geval dat het voertuig ter beschikking gesteld wordt van de persoon voor een duur van ten minste drie uren.
 • Het voertuig mag zich noch op de openbare weg begeven noch erop stilstaan, indien het niet vooraf op de zetel van de onderneming verhuurd is.
 • Het huurcontract slaat enkel op het voertuig en niet op de zitplaatsen ervan.
 • De voertuigen moeten vooraan en achteraan voorzien zijn van een herkenningsteken.
 • De aanvrager dient voor het verkrijgen van dit herkenningsteken de vergunning en een uittreksel uit het handelsregister voor te leggen, waaruit blijkt dat hij ingeschreven werd als exploitant van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
 • Kentekens die kenmerkend zijn voor als taxi ingezette voertuigen of die hieraan herinneren, mogen noch in noch op het voertuig aangebracht worden.
 • Het voertuig mag niet uitgerust zijn met een zend- of ontvangtoestel voor radioverbinding, zoals bedoeld in artikel 1, 4°, van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving.
 • De exploitanten mogen voor de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder geen reclame maken onder de benaming ‘taxi’ of onder een motto waarin aan dit woord wordt herinnerd.

Hoe aanvragen?

De vergunning wordt aangevraagd bij de dienst lokale economie.

De ambtenaar lokale economie geeft een aanvraagformulier mee aan de aanvrager.

De aanvrager moet samen met het ingevulde aanvraagformulier volgende documenten binnenbrengen op de dienst: 

 • een kopie van je identiteitskaart
 • de statuten van de firma
 • een bewijs van goed zedelijk gedrag van de exploitant, dat hoogstens drie maanden oud is
 • een bewijs van de basiskennis van het bedrijfsbeheer, afgeleverd door het ondernemingsloket
 • een document waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ)
 • een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de fiscale lasten
 • een lijst met de gewenste commerciële kortingen
 • bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing-, of bestelbonnen)
 • de tarieven die je aan de klanten zal aanbieden (voorbeelden, publiciteit, print, website enzovoort)
 • de volgende documenten, die uiterlijk voor de opmaak van de taxikaarten moeten worden bezorgd: kopieën van het verzekeringsbewijs (groene kaart), de verzekeringspolis, de technische keuring, het eenvormigheidsattest, het inschrijvingsbewijs (roze kaart)

Kostprijs?

De vergunning kost 250 euro per ingeschreven voertuig.  Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Afhandeling?

 • De vergunning wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.
 • Er kan slechts één vergunning afgeleverd worden per exploitant.
 • De vergunning wordt afgegeven aan elke natuurlijke of rechtspersoon die erom verzoekt.
 • De vergunning vermeldt het aantal voertuigen waarvoor ze afgegeven werd.
 • De vergunning omvat minstens één voertuig.
 • De exploitant voegt de gewenste tarieven bij zijn vergunningsaanvraag; hij kan tijdens de duur van de exploitatie van de vergunning een aanpassing van de tarieven aanvragen.
 • De vergunning wordt afgeleverd na een onderzoek door de bevoegde gemeente omtrent de door de aanvrager gegeven zedelijke waarborgen, zijn beroepsbekwaamheid en zijn solvabiliteit.
 • Wanneer de vergunning aan een rechtspersoon wordt afgegeven, moet de zaakvoerder voldoen aan de voorwaarden opgelegd aan een natuurlijk persoon om houder te worden van de vergunning, en dit gedurende de hele duur van de exploitatie.
 • De vergunning wordt binnen een termijn van 3 maanden uitgereikt;
 • De vergunning vermeldt het aantal voertuigen.
 • In de vergunning wordt er aan elk toegelaten voertuig een identificatienummer toegekend. Dat nummer bestaat uit vier cijfers. Elk identificatienummer kan slechts eenmaal toegewezen worden. Elke vergunning geeft een opsomming van de gegeven identificatienummers.
 • Ieder toegelaten voertuig krijgt een kaart voor een verhuurvoertuig met bestuurder. Deze kaart wordt in het voertuig bewaard.
 • De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.
 • De duur van de vergunning is vijf jaar.

Meer info

Dienst lokale economie, 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be

Praktisch

Lokale economie

Molenhoekstraat 2
2400 Mol
Klik hier voor ligging op stratenplan
tel.: 014 33 08 98
lokale.economie@gemeentemol.be


Meer info