Naar inhoud

Omgevingsvergunning, kleinhandelsactiviteiten

Wat?

Bij vestiging van een winkel of een winkelcomplex vanaf 400 m² netto handelsoppervlakte moet je een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (kortweg kleinhandelsvergunning) indienen. Deze vergunning vervangt de vroegere socio-economische vergunning.

Voor wie?

Om een kleinhandelsactiviteit met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m2 te starten, is een kleinhandelsvergunning nodig. Dit geldt zowel voor nieuwe als bestaande vergunde gebouwen, en zowel voor één winkel als voor een winkelcomplex. Je kan de aanvraag voor jouw kleinhandelsvergunning combineren met een ander aspect van de omgevingsvergunning (milieu, stedenbouw): het gaat dan over een ‘gemengd project’.

Bij wijzigingen

Ook als de handelsoppervlakte of categorie wijzigt, is dit vergunningsplichtig.

Men spreekt van een vergunningsplichtige wijziging als :

 • handelsvestigingen samengevoegd worden met een netto handelsoppervlakte (na samenvoeging) groter dan 400 m²
 • een handelsvestiging uitbreidt met meer dan 300m² of meer dan 20% van de reeds vergunde netto handelsoppervlakte
 • een wijziging in categorie(ën) van kleinhandel van meer dan 10% van de totale vergunde netto handelsoppervlakte of  meer dan 300 m²)

Er zijn vier categorieën van kleinhandelsactiviteiten

Categorie A: Verkoop van voeding

Categorie B: Verkoop van goederen voor persoonsuitrusting. Textiel, kleding, modeaccessoires, schoenen, lederwaren, sierraden, reukwerk, cosmetica en andere persoonlijke verzorgingsproducten

Categorie C: Verkoop van planten bloemen en goederen voor land- en tuinbouw

Categorie D: Verkoop van andere producten. Winkels met huishoudartikelen, elektro, wooninrichting, doe het zelf materialen, auto- en fietsartikelen en alle artikelen met betrekking tot vrije tijd, sport, spel en hobby

Een wijziging in de aangeboden categorieën van meer dan 10% van de totale vergunde netto handelsoppervlakte of meer dan 300m² is vergunningsplichtig.

E-commerce afhaalpunten vallen ook onder de definitie van een kleinhandelsbedrijf. Een kleinhandelsvergunning is ook voor deze afhaalpunten een vereiste vanaf een netto handelsoppervlakte van 400m².

Voor wie niet?

Tijdelijke handelsactiviteiten

Indien men tijdelijke handelsactiviteiten uitvoert, van minder dan 90 of 180 dagen per jaar, is er geen kleinhandelsvergunning nodig.

Dienstverlenende bedrijven

Onder dienstverlenende bedrijven wordt verstaan:

 • Horeca
 • Sport- en ontspanningscentra
 • Culturele instellingen en productiecentra
 • Groothandelsbedrijven 

Overname

De kleinhandelsvergunning is locatiegebonden en wordt verleend voor een combinatie van één of meerdere categorieën van kleinhandel op een welbepaalde locatie. U kan de vergunning dus overdragen aan een nieuwe eigenaar of uitbater als er geen belangrijke wijziging is in de categorieën of netto handelsoppervlakte

Voorwaarden?

Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag zal rekening gehouden worden met volgende aspecten

 • De verenigbaarheid met de bestaande stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften (voor zover er niet op geldige wijze is van afgeweken)
 • De samenhang met de bestaande toestand in de omgeving
 • De verenigbaarheid met eventuele beleidsmatig gewenste ontwikkelingen

Verder zal de vergunningsaanvraag getoetst worden aan de vier basisdoelstellingen van het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, zijnde:

 1. Het creëren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel, met inbegrip van het vermijden van ongewenste kleinhandelslinten.
 2. Het waarborgen van een toegankelijk aanbod voor consumenten.
 3. Het waarborgen en versterken van de leefbaarheid in het stedelijk milieu, met inbegrip van het versterken van kernwinkelgebieden.
 4. Het bewerkstelligen van een duurzame mobiliteit.

Hoe aanvragen?

Bij een gemengd project doe je dat verplicht digitaal via het omgevingsloket.

Als het louter om een kleinhandelsvergunning gaat, moet je de aanvraag als volgt indienen (telkens in vier exemplaren waarvan twee exemplaren op papier en twee exemplaren op een leesbare virusvrije USB-stick):

 • Afgeven tegen ontvangstbewijs bij de dienst lokale economie, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
 • Per aangetekende zending aan college van burgemeester en schepenen, dienst lokale economie, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol

Elk type van omgevingsvergunning vraag je aan via hetzelfde algemeen aanvraagformulier.

Voor de kleinhandelsvergunning vul je de volgende drie delen in:

 1. Algemeen aanvraagformulier
  Voor het aspect kleinhandel moet je alleen de volgende vragen invullen:
  (1) Projectgegevens 
  (8) Gegevens over de procedure 
  (9) Gegevens over de aanvrager
  (12) Overzicht van de bijlagen 
  (13) Ondertekening door de aanvrager
 2. Addendum W1 Omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteiten
  Dit addendum moet volledig ingevuld worden.
 3. Addendum E1Ter Mobiliteitstoets detailhandel.
  Dit addendum vul je in voor de projecten die niet onder de verplichting van een mobiliteitsstudie vallen (MOBER).
  Voor projecten die wel onder deze verplichting vallen vul je een uitgebreider addendum in (E1Bis) in.

Afhandeling?

De gemeente heeft 30 dagen de tijd om jouw aanvraag ontvankelijk en volledig te verklaren. Daarna zijn er twee mogelijke procedures van behandeling.

 • Vereenvoudigde procedure: beslissing 60 dagen na datum ontvankelijkheid
  Voor louter kleinhandelsvergunning waarvan netto handelsoppervlakte kleiner is dan 20.000 m2.
  Voor gemengde projecten met netto verkoopsoppervlakte kleiner dan 20.000 m2, waarbij de vergunningen voor milieu- en/of stedenbouwkundige handelingen ook onder de vereenvoudigde procedure vallen.
 • Gewone procedure: beslissing 105 of 120 dagen na datum ontvankelijkheid
  De termijn is afhankelijk van de eis rond het advies omgevingsvergunnings­commissie. Deze procedure is van toepassing als de netto handelsoppervlakte groter is dan 20.000 m2 en/of voor projecten met een milieueffectenrapport, veiligheidsrapport en/of een passende beoordeling.

Meer info

Dienst lokale economie, tel 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be

Praktisch

Lokale economie

Molenhoekstraat 2
2400 Mol
Klik hier voor ligging op stratenplan
tel.: 014 33 08 98
lokale.economie@gemeentemol.be


Meer info